کاهش تعداد و مبلغ سفته و برات‌های برگشتی

به گزارش ایسنا، بالغ بر هفت میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان سفته و برات در آذرماه سالجاری در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۸.۴ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش یافت. در ۹ ماه اول سال جاری بالغ بر ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۳.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، در آذرماه ۹۹ معادل ۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به ترتیب به اعداد ۵۱.۵ و ۱۰۸.۸ رسـید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۳۱ درصد و ۱۶.۹ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۵۳.۱ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آذرماه سال جاری نیز به عدد ۲۱۱.۱ رسید که عدد شاخص مذکور در آذرماه ۹۸ معادل ۶۷.۸ بوده است. 

علاوه براین، در ۹ ماه اول سال ۹۹ معادل ۵۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۸۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۷.۳ و ۱۰۹.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۴ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۳ درصد افزایش رانشان می‌دهد. 

از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۹ ماه اول سال ۹۹ به عدد ۱۳۸.۱ رسید که عدد شاخص مذکور در ۹ ماه اول سـال ۹۸ معادل ۹۳.۹ بوده است.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید